Case Beslist.nl

Beslist.nl is een Nederlandse website die haar bezoekers in staat stelt consumentenproducten te vergelijken. De website is geen winkel waar je direct iets koopt: als je op een product klikt, word je doorgestuurd naar de verkoper. Met een immens productaanbod had Beslist.nl moeite met het categoriseren van producten.

Uitdaging


Beslist.nl biedt meer dan 36 miljoen producten van 10.000 winkels aan op haar website, wat het een enorme chaos veroorzaakt. Producten staan niet altijd in de juiste (sub)categorie, wat het proces van het filteren van producten bemoeilijkt. Om hun website overzichtelijker te maken en de klantervaring te verbeteren, zocht het merk dus naar oplossingen waarmee ze producten efficiënt konden categoriseren. Het handmatig categoriseren van al deze 36 miljoen producten zou enorm veel manuren kosten, waardoor het onhaalbaar en veel te duur zou worden. Daarom ging het merk op zoek naar oplossingen om dit proces te automatiseren. Dit is waar Squadra Machine Learning Company aanbood om te helpen.

Oplossing


Kunstmatige intelligentie is een relatief nieuw gebied van technieken waarbij innovaties zich snel ontwikkelen en de toepassingen breed worden ingezet. Machine Learning Company kan Beslist.nl helpen met meerdere diensten, waarvan productclassificatie er één is. Om een efficiënter classificatieproces te bereiken, heeft Squadra MLC subcategorieën aangemaakt voor de reeds bestaande categorieën. Binnen deze subcategorieën werden filters aangemaakt, zodat klanten nog dieper konden filteren. Daarna is er Machine Learning gebruikt om te voorspellen in welke categorie een bepaald product thuishoort.

Machine Learning is computerwetenschap die computers de mogelijkheid geeft om te leren zonder expliciet geprogrammeerd te worden. In plaats van het schrijven van regels code met een heleboel regels zoals “als … dan …”, identificeert Machine Learning software patronen en creëert algoritmes op basis van grote sets van gegevens. Het is een uiterst krachtige techniek die in staat is intelligente taken uit te voeren die tot nu toe meestal door mensen werden gedaan. Het kan herkennen, voorspellen, adviseren, optimaliseren en classificeren, en daarom kan het de automatisering van diverse bedrijfs- en industriële processen, klantgerichte diensten en andere datagedreven functies ondersteunen.
Om er zeker van te zijn dat de methode die Squadra ontwikkelde effectief was, werd een proof-of-concept uitgevoerd. Dit resulteerde in een nauwkeurigheid van 89-94%, wat leidde tot de conclusie dat de algoritmen naar behoren werkten. Hierna werden alle overige producten in de slimme tool ingevoerd, maar bleek dat de algoritmes voor bepaalde categorieën zoals elektronica en huishoudelijke producten voor verbetering vatbaar waren. Om een nog beter resultaat te bereiken, is het team van Squadra dus nog bezig met de ontwikkeling van nieuwe algoritmen om deze categorieën te classificeren.

Resultaat


Na de samenwerking met Squadra was Beslist.nl in staat om hun producten op een efficiëntere manier te categoriseren. Met meer dan 36 miljoen producten zou handmatig classificeren een onmogelijk proces zijn dat veel te veel tijd en geld zou kosten. De samenwerking is nog niet ten einde: Squadra’s team werkt nog steeds aan het verbeteren van hun algoritmes, zodat een nauwkeurigheid van 95% of hoger kan worden bereikt.
PowerClass.ai is onderdeel van de PowerSuite, een groep ‘Software as a Service’ (SaaS) producten van Squadra Machine Learning Company. Voor meer informatie of een demo kunt u contact met ons opnemen via info@powerclass.ai of +31 (0) 85 065 3780.

WEBINAR: Automatiseer het schrijven van productbeschrijvingen

Werk slimmer met behulp van intelligente algoritmes


Klik voor meer informatie